Roczny Program Gestalt Therapy dla Profesjonalistów

 

 

OPIS

Program składa się z 6 dwudniowych spotkań seminaryjno-warsztatowych. Każde spotkanie poświęcone jest zagadnieniom omawianym w „Gestalt Therapy. Excitement and Growth in the Human Personality”czyli „PHG” (więcej o autorach i książce), w jednym lub kilku rozdziałach, które będą podstawą rozważań teoretycznych i pracy superwizyjnej. Zapraszamy też uczestników do pracy własnej związanej z tematem poruszanym na zajęciach. W trakcie całego cyklu, systematycznie, omówimy też podstawowe koncepty teoretyczne Terapii Gestalt, takie jak pojęcie self, proces formowania się figury i tła, związek organizm/środowisko, kontakt, pobudzenie- odnosząc się do bazowych tekstów w PHG i do współczesnej teorii i praktyki Terapii Gestalt. Więcej o idei i celach W Programie uwzględniamy stopniowe rozwijanie i budowanie rozumienia pojęć i integrowania teorii i praktyki we własny styl pracy terapeutycznej. Podstawą pracy jest zaproszenie uczestników do współtworzenia zajęć i osobistej aktywności.

Zadaj pytanie prowadzącym

Spotkanie pierwsze  

Wprowadzenie

Pierwsze spotkanie to wprowadzenie do rocznego cyklu warsztatów. Ponieważ szkolenie jest współtworzone wraz z uczestnikami warszatów, uznajemy za ważne  wzajemne poznanie się i rozeznanie  w osobistych potrzebach i oczekiwaniach. Nawiążemy tutaj do eksperymentów zawartych w pierwszym tomie dzieła Perlsa, Hefferline’a i Goodmana, Gestalt Therapy (PHG).Z teoretycznego punktu widzenia zwrócimy uwagę na historyczną ewolucję w podejściu Gestalt na przestrzeni ostatnich 70 lat, począwszy od rewizji psychoanalizy przez Fryderyka Perlsa w Ego, Hunger and Aggression aż po dzień dzisiejszy i niedawno wydaną w języku polskim książkę Psychoterapia Gestalt w Praktyce Klinicznej (2016). Przyjrzymy się też podobieństwom i różnicom jakie istnieją w praktyce terapii Gestalt we współczesnym świecie; w Polsce, Wielkiej Brytanii, w Europie i w USA; jak również pomiędzy uczestnikami warsztatów. Będzie możliwość pracy indywidualnej, superwizji w grupie, obserwacji pracy trenerów i otwartej dyskusji. Naszym pragnieniem jest stworzenie klimatu wzajemnego szacunku i zaufania, który umożliwi twórczą wymianę. Przyjrzymy się znaczeniu, jaki dla kultury i  rozwoju psychologii i psychoterapii miała, wydana w 1951 „PHG”. Poza osobistym i zawodowym doświadczeniem uczestników grupy, podstawą dialogu będzie „Introduction” – wstęp do pierwszego wydania tej książki, zawierający zwięzłe wprowadzenie do całości teorii.

Spotkanie drugie

Historyczno-społeczne podstawy teorii i praktyki terapii Gestalt

Zwrócimy uwagę na polityczno-społeczną sytuację okresu w jakim teoria Terapii Gestalt powstawała, a w szczególności na doświadczenia życiowe jej założycieli, małżeństwa Fritza i Laury Perls oraz Paula Goodmana. Rozważymy zasadniczy wpływ środowiska na kształtowanie naszych przekonań i zachowania; relacyjność i twórcze przystosowanie. Podstawę dialogu stanowić będą dwa rozdziały stanowiące Wstęp do drugiego tomu PHG: „The Structure of Growth” (Struktura Rozwoju) oraz „Differences in General Outlook” (Różnice w Perspektywie Ogólnej), które uważane są za najbardziej nowatorską i radykalną część tej książki ze względu na to, iż podkreślają interakcyjny, relacyjny i sytuacyjny aspekt ludzkiej rzeczywistości. Ilustracją i odniesieniem do praktyki będzie wspólna analiza przypadków oraz superwizja i praca w grupie. Uczestnicy będą mieli okazję do  wyraźnego uświadomienia sobie i ekspresji ich własnych przekonań dotyczących pracy klinicznej i budowania własnego stylu.

Spotkanie trzecie

Rzeczywistość,  Natura Ludzka i Społeczeństwo

Ten moduł wprowadza tom II,  część drugą PHG, zatytułowaną Reality, Human Nature, and Society (Rzeczywistość, Natura Ludzka i Społeczeństwo). Skupimy się tutaj przede wszystkim na fenomenologii zdrowia, rozważymy m.in. istotę tzw. “dobrego kontaktu” i znaczenie domykania spraw z przeszłości. Dużą część warsztatu poświęcimy eksplorowaniu warunków jakie sprzyjają osobistemu rozwojowi i płynnej niezakłóconej zmianie, włącznie z pojęciem twórczego przystosowania. Poprzez superwizję, prace własną i dialog, uczestnicy będą mogli odnieść poruszane kwestie do własnej pracy lub osobistych doświadczeń. Rozpatrzymy rolę jaką w rozwoju terapii Gestalt odegrała Laura Perls, i jej znaczący wpływ na podkreślanie roli wspierania kontaktu.

Spotkanie czwarte

Antropologia postawy neurotycznej

Zajmiemy się badaniem postawy neurotycznej człowieka, czym się ona charakteryzuje i w jaki sposób powstaje, biorąc pod uwagę kontekst historyczny, warunki socjalno-ekonomiczne i kulturowe, jak i rodzinne. Duża część warsztatów będzie skupiona na często pomijanym w obecnej chwili pojęciu “self-conquest”. Zastanowimy się nad naturą symptomu jako twórczego przystosowania powstałego w stresujących warunkach oraz rolą oporu w terapii i w jaki sposób umożliwić zmianę oporu w oparcie. Omówimy też dokładnie paradoksalną teorię zmiany i jej zastosowanie oraz przybliżymy uczestnikom postać Arnolda Beissera, który ją sformułował w oparciu o założenia terapii Gestalt. Zbadamy odniesienia, jakie tak rozumiana dynamika zmiany ma  do współczesnej praktyki Terapii Gestalt i praktyki zawodowej lub osobistego rozwoju uczestników.

Spotkanie piąte  

Teoria self

Omówimy najbardziej w obecnej chwili krytykowaną część PHG, dotyczącą teorii self, która posługuje się językiem i pojęciami zaczerpniętymi wydawałoby się, że wprost z intrapsychicznego, jednoosobowego i zdekontekstualizowanego podejścia jakie było charakterystyczne dla wcześniejszych i bardziej tradycyjnych teorii psychologicznych, w tym psychoanalizy Freuda. Korzystając z bardziej współczesnej literatury Gestalt, zaznajomimy się jak inaczej  można pojmować „bycie sobą”; skorzystamy m.in. z piśmiennictwa takich wybitnych teoretyków Terapii Gestalt, takich jak Joeal Latner czy Gordon Wheeler, wydanej niedawno antologii pod redakcją Jean-Marie Robine, Self – a Polyphony of Contemporary Gestalt Therapists”, jak również Georges Wollants’a „Gestalt Therapy. Therapy of the Situation”. Zwrócimy też uwagę na różnice pomiędzy sekwencją kontaktu i tzw. cyklem Zinkera, oraz rozumienie i rolę tzw. mechanizmów unikania kontaktu, łącznie z krytyczną analizą. Przyjrzymy się niezwykle ważnym konsekwencjom wynikającym z miejsca, na które kładziemy nacisk w doświadczeniu self: na funkcji id, funkcji ego, czy też na funkcji osobowości. Część spotkania poświęcimy tradycyjnie na superwizje i doświadczenia własne uczestników.

Spotkanie szóste

Podsumowanie, dylematy terapeutyczne i superwizja

Ostatnie spotkanie będzie poświęcone na podsumowanie, powrót do spraw, o których była mowa wcześniej, a które pozostały w dalszym ciągu niejasne lub niezintegrowane. Praca grupowa będzie skierowana na domknięcie rocznego doświadczenia oraz spojrzenie przed siebie w przyszłość, na to jak w dalszym ciągu czerpać z nabytej wiedzy i ją rozwijać. Większa część ostatniego modułu będzie poświęcona przyjrzeniu się etycznym dylematom na jakie napotykamy jako terapeuci w pracy klinicznej oraz dylematom osobistym, z jakimi przychodzi nam się borykać każdego dnia. Będzie możliwość pracy indywidualnej z prowadzącymi warsztaty, jak i superwizji grupowej. Z teoretycznego punktu widzenia, podstawą do dialogu będzie Rozdział V(tom II, część 2): „Maturing, and the Recollection of Childhood” (Dojrzewanie i Wspomnienie Dzieciństwa) oraz VII „Verbalizing and Poetry” (Werbalizowanie i Poezja).

TERMIN ROZPOCZĘCIA TO JESIEŃ 2017

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ III EDYCJI ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE

Miejsce: 

MIEJSCE III EDYCJI ZOSTANIE PODANE WKRÓTCE

warunkiem umieszczenia na liście uczestników, jest zgłoszenie e-mailem chęci uczestnictwa i opłata dokonana na konto podane w zakładce KONTAKT
*niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu  prawa, ceny mają charakter orientacyjny.

Limit miejsc w grupie : 15

Inwestycja: 5000 PLN   podzielone na:

500 PLN wpisowe

4500 PLN w formie 6 rat/750 PLN każda, przed kolejnymi częściami Programu (w tym catering) lub całość po dokonaniu wpisu na listę uczestników

Roczny Program stanowi całość, po zakończeniu, uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa.

Koszty noclegów uczestnicy ponoszą oddzielnie.

 Program każdego spotkania III edycji Programu jest ramowy i uwzględnia wkład uczestników i pojawiające się potrzeby. Zapraszamy psychoterapeutów, studentów psychoterapii, psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów, coachów, osoby pracujące z ludźmi, które myślą o szkoleniu się w psychoterapii.

Zainteresowanych prosimy o kontakt

image001